Qui Som.

L’ASSOCIACIÓ CANNÀBICA HAPPY GREEN (en endavant MARISANA) amb CIF G65782294, domicili social a C. València, 597, 08026 de Barcelona, correu electrònic: info@marisana.org i telèfon: 93-6673010, tracta les dades dels seus associats garantint en tot cas la privacitat i la confidencialitat a fi d’atorgar la major protecció possible als seus drets fonamentals com a ciutadà de la Unió Europea. En aquest sentit li oferim la informació necessària d’acord amb el que disposa l’art.º 13 del Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’Abril de 2016, Relatiu a la Protecció de les Persones Físiques en el que Respecta al Tractament de Dades Personals i a la lliure Circulació d’aquests Dades.

Quines dades recollim i per què els recollim.

Per tant, s’informa als usuaris que les dades de caràcter personal facilitades seran incorporades a un fitxer, degudament inscrit en el Registre General de Protecció de Dades, del qual el titular i responsable és MARISANA, portant a terme un tractament dels mateixos únicament i exclusivament amb la finalitat de donar complida resposta i resposta a les consultes i peticions d’informació realitzades sobre la nostra associació.

En relació amb la petició de sol·licitud d’informació, obligatòriament la persona sol·licitant ha de ser MAJOR D’EDAT i haurà d’acceptar necessàriament els textes legals per poder accedir a la seva petició.

MARISANA conservarà les seves dades a l’efecte de la finalitat de requeriment d’informació durant el període de 90 dies.

A l’efecte de fins de publicitat de serveis semblants les dades es conservaran durant un termini màxim legal necessari per a la defensa dels interessos legals de l’associació davant de possibles accions legals. No obstant això les dades quedaran bloquejats únicament als efectes abans citats en el termini d’un any des de la seva captació.

Amb qui compartim les teves dades.

Pel que fa a possibles cessions de les seves dades personals a tercers col·laboradors o empreses, MARISANA no cedeix cap tipus de dada a col·laboradors o empreses externes i de fer-ho aquesta cessió sempre estarà limitada al seu previ consentiment.

No s’adopten pel responsable del fitxer decisions automatitzades ni s’elaboren perfils amb les dades personals aportades per l’usuari.

No es contempla pel responsable del fitxer la transferència internacional de dades de l’interessat.

Formulari de contacte.

Excepte que específicament s’estableixi el contrari, es considera necessari ser MAJOR D’EDAT i completar totes les dades requerides en el formulari de forma veritable, exacta, completa i actualitzada. En cas contrari, MARISANA podrà, depenent del cas, no procedir a facilitar la informació sol·licitada.

En conseqüència, les dades sol·licitades en el formulari són de caràcter obligatori. Sense ells no és possible donar resposta a la petició.

Consentiment i Exercici de Drets.

MARISANA obté el consentiment de l’interessat per al tractament de les seves dades respecte de les finalitats descrites en aquest document mitjançant la seva acceptació lliure, específica a cada finalitat, informada i inequívoca a través del formulari de contacte de la web.

El Interessat podrà consentir el tractament de les dades per a cada finalitat de forma independent, així com retirar el seu consentiment en qualsevol moment per a cadascuna de les finalitats. La retirada del consentiment per part de l’interessat d’un tractament concret no afectarà la licitud del tractament de dades realitzat amb anterioritat a aquesta decisió.

L’interessat podrà en qualsevol moment exercitar els seus drets en la forma establerta en la normativa sobre protecció de dades. Específicament podrà:

  • Revocar en qualsevol moment l’autorització concedida per al tractament de les seves dades.
  • Exercitar els drets d’accés, rectificació, oposició, supressió, minimització i portabilitat, així com a no ser objecte de decisions automatitzades.

Per exercitar els seus drets haurà de dirigir-se per escrit a MARISANA C. València, 597, 08026 Barcelona, o per correu electrònic: info@marisana.org, indicant en l’assumpte del correu “DONAR DE BAIXA”.

Així mateix l’interessat pot, si ho desitja i per salvaguardar els seus drets, dirigir-se a l’Agència Espanyola de Protecció de Dades (AEPD), amb domicili a 28001 de Madrid, C. Jorge Juan nº 6.

Com protegim les teves dades.

MARISANA ha adoptat les mesures d’índole tècnica i organitzativa necessàries per garantir la seguretat de les dades i evitar la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, tenint en compte el estat de la tecnologia, la naturalesa de les dades emmagatzemades i els riscos a que es troben exposats, tant si provenen de l’acció humana o del medi físic o natural. S’han adoptat les mesures d’índole tècniques i organitzatives que persegueixen assolir els objectius bàsics en matèria de seguretat, com són: la confidencialitat, entesa com la limitació d’accés a la informació per persones no autoritzades; la integritat, entesa com el manteniment de la informació fiable i amb qualitat, i la disponibilitat, entesa com la garantia d’accés al sistema d’informació per la sol·licitud d’un usuari autoritzat.

Comunicacions comercials.

MARISANA, no enviarà comunicacions publicitàries o promocionals per correu electrònic o altre mitjà de comunicació electrònica equivalent que prèviament no haguessin estat sol·licitades o expressament autoritzades pels destinataris de les mateixes.

En el cas d’usuaris siguin associats de la nostra entitat, MARISANA, sí que està autoritzada a l’enviament de comunicacions referents a l’associació. En tot cas, l’usuari pot sol·licitar que no se li facin arribar més informacions comercials a través dels canals d’atenció a l’associat, després d’acreditar la seva identitat.

Continguts incrustats d’altres webs.

El web de MARISANA conte enllaços a altres pàgines web que puguin resultar d’interès per als usuaris. MARISANA no assumeix cap responsabilitat sobre aquests enllaços, sense que es pugui donar cap garantia en el compliment de polítiques de privacitat adequades, pel que l’usuari accedeix al contingut de les referides pàgines web en les condicions d’ús que es fixin en les mateixes i sota la seva exclusiva responsabilitat.